Done nghĩa tiếng Việt là gì
Done nghĩa tiếng Việt là gì

Done nghĩa tiếng Việt là gì

Hỏi Đáp Là gì

Tag: What'S Done Is Done Là Gì

tính từ

xong, hoàn thành, đã thực hiện

mệt lử, mệt rã rời

đã qua đi

nấu chín

tất phải thất bại, tất phải chết

Cụm từ/thành ngữ

done to the world (to the wide)

bị thất bại hoàn toàn

Từ gần giống                                                                                    abandoned                                                                                                            undone                                                                                                            outdone                                                                                                            abandoner                                                                                                            condone                                                                                                                            

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Done nghĩa tiếng Việt là gì

Xem thêm các kết quả về What'S Done Is Done Là Gì

Nguồn : boxhoidap.com