Lesson 2 Unit 7 trang 48 Anh lớp 4 Mới tập 1, – Hỏi và trả lời về sở thích.What’s your hobby? sở thích của bạn là gì?
Lesson 2 Unit 7 trang 48 Anh lớp 4 Mới tập 1, – Hỏi và trả lời về sở thích.What’s your hobby? sở thích của bạn là gì?

Lesson 2 Unit 7 trang 48 Anh lớp 4 Mới tập 1, – Hỏi và trả lời về sở thích.What’s your hobby? sở thích của bạn là gì?

Trang chủ Lớp 4 Tiếng Anh lớp 4 Mới Lesson 2 Unit 7 trang 48 Anh lớp 4 Mới tập 1,...
Unit 7: What do you like doing? – Lesson 2 Unit 7 trang 48 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1. Hỏi và trả lời về sở thích. a) What's your hobby? sở thích của bạn là gì?

Tag: What Your Hobby Nghĩa Là Gì

Advertisements (Quảng cáo)

1. Look, listen anh repeat.

Click tại đây để nghe:

What Your Hobby Nghĩa Là Gì

Nhìn, nghe và đọc lại.

a) What’s your hobby, Linda? sở thích của bạn là gì vậy Linda?
I like playing the piano. Tôi thích chơi đàn piano.
b) Playing the guitar is my hobby. Chơi đàn ghi-ta là sở thích của mình.
c) I like singing. Tôi thích hát.
Well, we all like music. Let’s go to Super Music Club.
Tuyệt. Tất cả chúng ta đều thích âm nhạc. Chúng ta cùng nhau đến Câu lạc bộ Ầm nhạc Tuyệt vời.

2. Point and say.

Click tại đây để nghe:

What Your Hobby Nghĩa Là Gì

Chỉ và nói.

a) What’s your hobby? sở thích của bạn là gì?
I like riding a bike. Tôi thích cưỡi xe đạp.
b) What’s your hobby? sở thích của bạn là gì?
I like playing badminton, Tôi thích chơi cầu lông.
c) What’s your hobby? sở thích của bạn là gì?
I like flying a kite. Tôi thích thả diều.
d) What’s your hobby? sở thích của bạn là gì?
I like taking photos. Tôi thích chụp ảnh.
e) What’s your hobby? sở thích của bạn là gì?
I like watching TV. Tôi thích xem ti vi.

3. Let’s talk.

Chúng ta cùng nói.

• What do you like doing? Bạn thích làm gì?
• What’s your hobby? sở thích của bạn là gì?

4. Listen and number.

Click tại đây để nghe:

What Your Hobby Nghĩa Là Gì

Nghe và điền số.

a 2                   b 4                   c 1                   d 3

Bài nghe:

1. Peter: I have a new ball. Let’s play football.

Nam: No, I don’t like playing football.

Peter: What do you like doing?

Nam: I like playing badminton.

Advertisements

Peter: OK, let’s play!

2. Linda: Oh, your kite’s nice.

Quan: Flying a kite is my hobby. What’s your hobby?

Linda: Flying a kite, too.

Quan: OK. Let’s make a kite.

Linda: That’s a good idea!

3. Peter: I don’t like riding a bike.

Akiko: What’s your hobby?

Peter: Taking photographs.

Akiko: Oh, that’s interesting.

4. Mai: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do…

Tony: Oh, you sing very well!

Mai: Yes, I like singing.

Tony: I like singing, too.

5. Look and write.

What Your Hobby Nghĩa Là Gì

Nhìn và viết.

1. Peter: What’s your hobby? sở thích của bạn là gì?
Linda: I like riding a bikẹệ Tôi thích cưỡi xe đạp.
2. Peter: What’s your hobby? sở thích của bạn là gì?
Tom: I like flying a kite. Tôi thích thả diều.
3. Phong: What’s your hobby? sở thích của bạn là gì?
Linda: I like taking photos, Tôi thích chụp ảnh.
4. Phong: What’s your hobby? sở thích của bạn là gì?
Mai: I like playing badminton. Tôi thích chơi cầu lông.

6. Let’s play.

What Your Hobby Nghĩa Là Gì

Chúng ta cùng chơi.

What’s your hobby? (Sở thích của bạn là gì?)

Thực hành với bạn. Từng người một hỏi và trả lời về sở thích.


Advertisements

Bài trướcLesson 3 Unit 6 trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1, – Học cách phát âm các phụ âm kép “sch”, “sk”, “str”. Cách
Bài tiếp theoLesson 2 Unit 8 trang 54 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1, – Hỏi về thời khóa biểu, các môn học. Who’s your English teacher? Ai là giáo viên môn
    Bài học:
  • Unit 7: What do you like doing?

    Chuyên mục:

Xem thêm các kết quả về What Your Hobby Nghĩa Là Gì

Nguồn : baitapsgk.com