What was your first teacher's name dịch - What was your first teacher's name Việt làm thế nào để nói
What was your first teacher's name dịch - What was your first teacher's name Việt làm thế nào để nói

What was your first teacher's name dịch - What was your first teacher's name Việt làm thế nào để nói

What was your first teacher's name
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
Tên giáo viên đầu tiên của bạn là gì
đang được dịch, vui lòng đợi..
What Was Your First Teacher'S Name Là Gì
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
Tên giáo viên đầu tiên của bạn là gì
đang được dịch, vui lòng đợi..
What Was Your First Teacher'S Name Là Gì
 

Xem thêm các kết quả về What Was Your First Teacher'S Name Là Gì

Nguồn : vi4.ilovetranslation.com