Hợp chất Y có công thức phân tử C4H8O2. Khi ... - 123Hoidap.com
Hợp chất Y có công thức phân tử C4H8O2. Khi ... - 123Hoidap.com

Hợp chất Y có công thức phân tử C4H8O2. Khi ... - 123Hoidap.com

 • Forums
 • Hóa Học
 • Hóa 12
 • Thread starter Đặng Thị Thúy Hằng
 • Start date Aug 7, 2021
Đ

Đặng Thị Thúy Hằng

New member
 • Aug 7, 2021
 • #1
Hợp chất Y có công thức phân tử C4H8O2. Khi cho Y tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Z có công thức C3H5O2Na. Công thức cấu tạo của Y là
A. CH3COOC2H5.
B. HCOOC3H7.
C. C2H5COOCH3.
D. C2H5COOC2H5.
 
Sort by date Sort by votes
N

Nguyên Lê

New member
 • Aug 7, 2021
 • #2
Chọn phương án C
Giải thích:
CH3- CH2-COO-CH3 + NaOH $\xrightarrow{{}}$CH3-CH2-COONa + CH3OH
 
Upvote 0 Downvote
You must log in or register to reply here.
X là oxit của Fe. Cho X vào dung dịch HNO3 đặc nóng, thu được dung dịch Y và không thấy có khí... Tag: cho c4h8o2 tác dụng với naoh sinh ra c3h5o2na Previous Thread
Cho hỗn hợp Cu và Fe2O3 vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung... Next Thread

Tìm kiếm

 • Forums
 • Hóa Học
 • Hóa 12

Xem thêm các kết quả về cho c4h8o2 tác dụng với naoh sinh ra c3h5o2na

Nguồn : 123hoidap.com