Các Dạng Bài Tập Hoá 11 Chương Sự Điện Li Cần Nắm Vững - kiengurubrand
Các Dạng Bài Tập Hoá 11 Chương Sự Điện Li Cần Nắm Vững - kiengurubrand

Các Dạng Bài Tập Hoá 11 Chương Sự Điện Li Cần Nắm Vững - kiengurubrand

 

Trong chương trình hóa 11, chương Sự điện li giữ kiến thức chủ chốt của cả học kì 1. Vì vậy, không chỉ nắm vững lí thuyết mà các em cần nắm được cả phần bài tập chương 1. Dưới đây Kiến guru cung cấp cho các em Các dạng bài tập hóa 11 chương 1 chi tiết và đầy đủ nhất.

I. Bài tập hóa 11: Chất điện li. Viết phương trình điện li

1. Phần đề:

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

 

Bài 1: 

– Lý thuyết:

+ Những chất tan trong nước (hoặc nóng chảy) phân li ra ion được gọi là những chất điện li. Axit, bazơ và muối là các chất điện li.

+ Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion, gồm:

      Các axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3,…
      Các dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,…
      Hầu hết các muối.
      Phương trình điện li của chất điện li mạnh sử dụng mũi tên 1 chiều (→).

+ Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ có một số phân tử hoà tan phân li thành ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch, gồm:

       Các axit trung bình và yếu như: H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH…
       Các bazơ không tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3
       Phương trình điện li của chất điện li yếu sử dụng mũi tên 2 chiều ().

– Các chất điện li mạnh: Ca(OH)2, CH3COONa, H2SO4, MgSO4, HI, NaClO3, NaHCO3, KNO3, NH4Cl, HNO3, Na2S, HClO4, HCl, KMnO4, KHSO4, KAl(SO4)2.12H2O. 

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

– Các chất điện li yếu: CH3COOH, HClO, H2S, H2SO3, HNO2, H3PO4, H3PO3, HF.

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Bài 2: Dựa vào định luật bảo toàn điện tích: Tổng điện tích dương bằng tổng điện tích âm.

a) K2CrO4                      b) Fe(NO3)3                    c) Mg(MnO4)2                       d) Al2(SO4)3
e) Na2S                           f) Ba(OH)                     g) NH4Cl                               h) CH3COONa 

Bài 3:  

– Lí thuyết: Axit làm cho quỳ tím hoá đỏ, bazơ làm cho quỳ tím hoá xanh. Riêng với muối, còn tuỳ vào cấu tạo mà cho các muôi trường khác nhau.

Ta có bảng sau:

Muối

Môi trường

Tạo bới axit mạnh, bazơ mạnh

(NaCl, K2SO4,..)

Trung tính
Tạo bới axit mạnh, bazơ yếu

(AlCl3, FeSO4,…)

Axit
Tạo bới axit yếu, bazơ mạnh

(Na2CO3, K2SO3,…)

Bazơ
Tạo bới axit yếu, bazơ yếu Còn tuỳ vào gốc cụ thể

– Quỳ tím hóa đỏ: NH4Cl, FeCl3, Al2(SO4)3.

– Quỳ tím hóa xanh: CH3COONa,  K2CO3, Na2S, Na2CO3,

– Quỳ tím hóa không đổi màu: Ba(NO3)2 NaCl.

II. Bài tập hóa 11: Tính nồng độ ion trong dung dịch

1. Phần đề:

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

 

Bài 1:

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

  0,01          0,01      0,01 mol

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

    0,01                0,02       0,01  mol

Bài 2: Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

   0,04            0,08          0,04

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

  0,15               0,3          0,15

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Bài 3: 

a)  Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

   0,01                            0,01 mol

b) Các Dạng Bài Tập Hóa 11

      0,1                 0,1 mol

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

    0,02              0,04 mol

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

   0,3            0,3 mol

c) Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

  1,68          3,36        1,68 mol

III. Bài tập hóa 11: Xác định muối từ các ion cho sẵn trong dung dịch

Dạng 3: Xác định muối từ các ion cho sẵn trong dung dịch

Có 4 dung dịch, mỗi dung dịch chỉ chứa một loại cation và một loại anion. Các loại ion trong 4 dung dịch gồm: Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO42–, Cl, CO32–, NO3. Đó là 4 dung dịch gì?

Giải: 

Từ 8 ion kết hợp để tạo ra 4 dung dịch muối tan. Ion nào tạo ít muối tan nhất thì xét trước.

Xét từ cation, Pb2+ chỉ kết hợp với NO3- mới tạo muối tan. => Pb(NO3)2.

Ba2+ tạo kết tủa với CO32- và SO42- nên muối tan sẽ là BaCl2.

Mg2+ tạo kết tủa với CO32- nên muối tan sẽ là MgSO4, còn lại là Na2CO3.

IV. Các dạng bài tập hóa 11: Áp dụng ĐL Bảo toàn điện tích

1. Phần đề:

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Công thức chung: Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Cách tính mol điện tích:Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Khối lượng chất tan: Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta được:

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta được:

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Các Dạng Bài Tập Hóa 11
(1)

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Các Dạng Bài Tập Hóa 11
(2)

Từ (1) và (2) => a = b = 0,1 mol.

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta được:

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Từ (1) và (2) => x = 0,2 mol       y = 0,3 mol.

V. Các dạng bài tập hóa 11: Bài tập axit – bazo. Tính pH của dung dịch

1. Phần đề:

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Dạng 5: Bài tập axit – bazơ. Tính pH của dung dịch

Bài 1: – Tính pH: Nếu [H+] = 10-a thì pH = a

                                   pH = -log[H+]

                                   pH + pOH = 14.

1) Các Dạng Bài Tập Hóa 11

     0,04          0,04 M

   pH = -log[H+] = 1,4.

2) Các Dạng Bài Tập Hóa 11

        0,01         0,02 M

      Các Dạng Bài Tập Hóa 11

       0,05     0,05 M

pH = -log[H+] = -log[0,02 + 0,05] = 1,15.

3) Các Dạng Bài Tập Hóa 11

       10-3                     10-3 M

pOH = -log[OH] = -log[10-3] = 3.

=> pH = 14 – 3 = 11.

4) Các Dạng Bài Tập Hóa 11

      0,1                      0,1 M

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

    0,2                              0,4 M

pOH = -log[OH] = -log[0,1+0,4] = 0,3.

=> pH = 14 – 0,3 = 13,7.

Bài 2: nHCl = 0,1 mol

           nNaOH = 0,15 mol

PTHH: Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Trước pư: 0,1     0,15

Pư:           0,1      0,1

Sau pư:               0,05.

[OH] = 0,05: 0,5 = 0,1M

pOH = -log[OH] = 1

=> pH = 14 – 1 = 13.

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

PTHH:      Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Trước pư: 0,03     0,032

Pư:            0,03     0,03

Sau pư:                  0,002 mol

[OH] = 0,002: 0,2 = 0,01M

pOH = -log[OH] = 2

=> pH = 14 – 2 = 12.

Bài 4:  pH = 13 => pOH = 14 – 13 = 1.

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

PTHH:Các Dạng Bài Tập Hóa 11

             0,15                   0,15 mol

mNa = 0,15.23 = 3,45g.

Bài 5:

a) pH = 3 => pOH = 11

Các Dạng Bài Tập Hóa 11
[H+] = 10-3 ; [OH] = 10-11.

b) pH giảm 1 => [H+] tăng 10 => V giảm 10 lần.

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Cần bớt thể tích H2O bằng 9/10 V để thu được dung dịch có pH = 2.

c) pH tăng 1 => [H+] giảm 10 => V tăng 10 lần.

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Cần thêm thể tích H2O bằng 9V để thu được dung dịch có pH = 4.

🞼 Lưu ý: Khi pha loãng chất tan số mol không thay đổi 

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Sau phản ứng, dung dịch có pH = 2 => H+ dư.

Các Dạng Bài Tập Hóa 11
[H+] dư = 10-2 => nOH- dư = 10-2 . 0,5 = 0,005 mol.

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

PTHH: Các Dạng Bài Tập Hóa 11

          0,0075     0,025

          0,0075     0,0075     0,0075

mkết tủa = Các Dạng Bài Tập Hóa 11

VI. Bài tập hóa 11: Viết PT ion

1. Phần đề:

      Dạng 6: Viết PT ion 

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

 

Bài 1: 

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Bài 2:

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

 Các Dạng Bài Tập Hóa 11

VII. Bài tập hóa 11: Nhận biết

1. Phần đề:

   Dạng 7: Nhận biết

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

 

Bài 1:

Thuốc thử AgNO3 K2CO3 BaCl2 NaNO3
HCl Kết tủa trắng Khí bay lên Không hiện tượng Không hiện tượng
K2CO3 Kết tủa trắng Không hiện tượng

PT: Các Dạng Bài Tập Hóa 11

                                          Kết tủa trắng

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

                                                      Khí bay lên

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

                                                     Kết tủa trắng 

Bài 2: 

Thuốc thử H2SO4 Ba(OH)2 NaOH Na2SO4 Na2CO3
Quỳ tím Đỏ Xanh Xanh Không đổi màu Không đổi màu
H2SO4 Kết tủa trắng Không hiện tượng Không hiện tượng Khí thoát ra
Ba(OH)2 Không hiện tượng Kết tủa trắng

VIII. Bài tập hóa 11: Phản ứng trao đổi ion

Bài 1: 

a) mkết tủa = Các Dạng Bài Tập Hóa 11

        Vkhí = Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

 0,03         0,03          0,03 mol

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

   0,1        0,1           0,1 mol

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích:

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

b) Các Dạng Bài Tập Hóa 11
 (Vì Ba2+ phản ứng với SO42- chỉ mất 0,03 mol nên tính theo OH).

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Bài 2:

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

b) Khi lấy 50ml dung dịch A ta được (số mol giảm 1/5):

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

  0,0025                 0,005   0,0025

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

   0,005        0,01       0,005

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

    0,01               0,01     0,02 mol

PTHH:    Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Trước pư: 0,01      0,0075

Pư:           0,0075    0,0075      0,0075

Sau pư:     0,0025                    0,0075

m1 = mkết tủa = 0,0075.233 = 1,7475g

               Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Trước pư:   0,005     0,02 

Pư:              0,005   0,005         0,005

Sau pư:                   0,015

Các ion có trong dung dịch:

       K+ : 0,01 mol

       Ba2+: 0,0025 mol

        OH: 0,015 mol

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Trên đây là những bài tập hóa 11 chương 1 cơ bản, những giúp các em nhớ được những kiến thức trọng tâm của chương, từ đó có thể vận dụng giải các bài tập nâng cao hơn. Chúc các em làm bài tốt!vi

 

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

99 lượt thích

Các Dạng Bài Tập Hóa 11
Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Tin bài liên quan

Tin tức có thể bạn quan tâm:

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Sách thầy Thuận luyện đề toán nào đang HOT

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Sách nào để học tốt tiếng anh 12 hiệu quả hơn?

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Tổng hợp sách tham khảo toán THCS HOT nhất

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Phép phân tích và tổng hợp – Hướng dẫn tổng hợp lý thuyết và soạn bài cụ thể

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Gợi ý đọc hiểu và phân tích nhân vật anh thanh niên

Gợi ý soạn bài Ôn tập phần tập làm văn tiếp theo lớp 9 tập 1 – Dễ hiểu cho học sinh

Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Nhẹ nhàng chạm mốc 8+ môn Toán

Các Dạng Bài Tập Hóa 11
+ Dành cho lớp 12 – 2k5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ
Nhận tư vấn
Các Dạng Bài Tập Hóa 11

NHẸ NHÀNG CHẠM MỐC 8+ MÔN TOÁN

+ Dành cho lớp 12 – 2K5
+ Giáo viên
NGUYỄN VĂN THẾ
– 9 năm kinh nghiệm luyện thi ĐH
– Giảng viên dạy Toán trên đài VTV
– 25.000+ học sinh chinh phục điểm 8+
35.943 HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ

NHẬN ƯU ĐÃI 50% HỌC PHÍ

Xem thêm các kết quả về Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Nguồn : www.kienguru.vn

Top 20 Các Dạng Bài Tập Hóa 11