Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả của
Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả của

Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả của

YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tag: Hệ Quả Của Toàn Cầu Hóa

  Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả của

  • A. sự ra đời các công ty xuyên quốc gia.
  • B. cuộc cách mạng khoa học – công nghệ.
  • C. sự phát triển của quan hệ thương mại quốc tế.
  • D. quá trình thống nhất thị trường thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp:  Sgk 12 trang 69

  Cách giải:

  Một hệ quả quan trọng của cách mạng khoa học – công nghệ là từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX, nhất là từ sau chiến tranh lạnh, trên thế giới đã diễn ra xu thế toàn cầu hóa.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 32689

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 • Đề thi thử THPT QG năm 2018 - Lịch sử THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ Hòa Bình

  40 câu hỏi | 50 phút
  Bắt đầu thi
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Các nước tư bản Anh, Pháp, Mĩ đã thực hiện biên pháp gi để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933)?
 • Cụ Huỳnh Thúc Kháng viết: 'với bầu nhiệt huyết yêu nước, ông khăng khăng nhắm vào cái đích duy nhất là cứu quốc...' Nhận định trên nói ai?
 • Nam Đồng thư xã (Hà Nội), Cường học thư xã (Sài Gòn), Quan hải tùng thư (Huế) là
 • Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam bắt đầu từ khi nào?
 • Sự kiện có ý nghĩa bước ngoặt về tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình tìm đường cứu nước là
 • Nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn phải chịu mãi kiếp ngựa trâu,...' Nội dung trên được trích trong văn kiện của hội nghị nào?
 • Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 21 (7-1973) nhấn mạnh con đường cách mạng miền Nam là
 • Thắng lợi đó Mãi mãi ghi vào lịch sử dân tộc như 1 trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người,...' Thằng lợi được nói đến trong đoạn trích là thắng lợi nào?
 • Hội nghị lần thứ 8 BCHTW Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941) xác định hình thái cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Việt Nam là
 • Nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ quốc tế trong phần lớn nửa sau thế kỉ XX là
 • Kháng chiến và Kiến quốc là nhiệm vụ chiến lược của cách mạng nước ta trong thời kỳ nào?
 • Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm nào dưới đây từ chiến lược kinh tế hướng ngoại của 5 nước sáng lập ASEAN
 • Mục tiêu nào dưới đây không thuộc chiến lược ‘Cam kết và mở rộng” của Mĩ?
 • Ý nào sau đây không phải thuận lợi của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa sau cách mạng tháng Tám năm 1945?
 • Việt Nam giải phóng quân ra đời (5-1945) là sự hợp nhất của tổ chức nào?
 • Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương, thực dân Pháp bỏ vốn đầu tư nhiều nhất vào lĩnh vực nào?
 • Đặc điểm quá trình phát xít hóa của Nhật Bản là
 • Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc đó là
 • Phong trào Cần Vương mặc dù gây cho Pháp nhiều thiệt hại, nhưng không có đóng góp cho phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam.' Đây là nhận định như thế nào?
 • Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả của
 • Sự kiện nào về cơ bản đã chấm dứt sự tồn tại của nhà nước chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cùng hệ thống thuộc địa của nó?
 • Sự kiện Nhật đầu hàng Đồng minh (8-1945) đã tạo điều kiện cho nhân dân các nước Đông Nam Á như thế nào?
 • Xu thế toàn cầu hóa đã tạo ra thách thức gì đối với các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam?
 • Đảng Cộng sản Việt Nam đã được thành lập, Đó là đăng của giai cấp vô sản. Đoạn trích trên được nếu lên trong tư liệu nào sau đây?
 • Chính quyền cách mạng được thiết lập sau cách mạng dân chủ tư sản tháng Mười năm 1917 ở Nga là
 • Cuộc bãi công của công nhân Ba Son (8-1925) là một mốc quan trọng trên con đường phát triển của phong trào công nhân Việt Nam vì
 • Điểm khác của chiến lược Chiến tranh cục bộ” so với chiến lược Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ ở miền Nam Việt Nam là gì?
 • Điểm khác biệt căn bản nhất của phong trào cách mạng 1930 – 1931 so với phong trào yêu nước trước năm 1930 là gì?
 • Ý nào không phản ánh điểm chung giữa các kế hoạch quân sự của Pháp: kế hoạch Rơ-ve, kế hoạch Đờ Lát đơ Tatxinhi, kế hoạch Nava?
 • Phong trào hay tổ chức nào sau đây không phải do Phan Bội Châu khởi xướng?
 • Nguyên nhân khách quan nào là nhân tố truyền thống, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam?
 • Từ năm 1858 đến năm 1884, trong phong trào kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược, tính chất chống phong kiến được bắt đầu thể hiện từ sau khi triều đình Huế ký Hiệp ước nào với thực dân Pháp?
 • Trong những năm 1919 – 1925, sự kiện nào sau đây theo khuynh hướng vô sản?
 • Một trong những điểm giống nhau trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1928 – 1932) và kế hoạch 5 năm lần thứ hai (1933-1937) ở Liên Xô là gì?
 • Nội dung nào không đúng khi nói về mục đích của khởi nghĩa nông dân Yên Thế?
 • Mặt trận dân tộc thống nhất được Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập năm 1939 có tên gọi là gì?
 • Cuộc kháng chiến của quân dân ta ở Đà Nẵng (từ tháng 8/1858 đến tháng 2/1859 đã đem đến kết quả như thế nào?
 • Cơ quan hành chính – tổ chức của Liên hợp quốc là cơ quan nào?
 • Trong các nội dung sau đây, nội dung nào không nằm trong hiệp định Giơ-ne-vơ?
 • Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam” là tôn chỉ duy nhất của tổ chức nào?
ADMICRO
 
Hệ Quả Của Toàn Cầu Hóa

 

YOMEDIA
OFF

Xem thêm các kết quả về Hệ Quả Của Toàn Cầu Hóa

Nguồn : hoc247.net